هدف

تهیه و تولید کیت های تشخیص طبی با روش الایزا و رادیوایمونواسی از اهداف اصلی شرکت می باشد. این کیت ها در آزمایشگاه های تشخیص طبی جهت تعیین غلظت هورمون ها و برخی عوامل دیگر سرمی مورد استفاده قرار مای گیرند. همه عوامل مورد استفاده در کیت در این شرکت تهیه می شوند.