Elisa Kit – PSA 48 Test

نتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن ملکولی تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا است.

 

برای دانلود PDF بروشور اینجا کلیک کنید

شناسه محصول: Elisa Kit - PSA 48 Test دسته: برچسب: , ,

توضیحات

ml 0/5×1 Ser Control ml 0/5×1 0 PSA CAL
ml 6×1 Conj Enzyme ml 0/5×1 0/5 PSA CAL
ml 6×1 Subs Chrom ml 0/5×1 1 PSA CAL
ml 6×1 Solu Stop ml 0/5×1 5 PSA CAL
ml 25×1 20X Wash Buf ml 0/5×1 10 PSA CAL
ºC 8 – 2 48Test
Microplate
ml 0/5×1 20 PSA CAL
PSA Elisa 48 Test
ml 0/5×1  40 PSA  CAL

 


 

 کیت الایزا برای تعیین غلظت آنتی ژن اختصاصی پروستات

Human Prostate Specific Antigen (PSA) ELISA Kit

 

مقدمه :

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن ملکولی تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا است.

غلظت PSA در سرم بیماران مبتلا به سرطان پروستات، هیپرتروفی پروستاتی خوش خیم و شرایط التهابی مرتبط با جراحی و متاستاز بیماری افزایش می یابد. در حال حاضر، PSA به عنوان مارکر سرمی ارزشمند که از صحت بالایی برخوردار است در تشخیص سرطان پروستات و پایش درمان تومور از طریق جراحی یا سایر درمان ها شناخته شده است.

 

اساس روش اندازه گیری :

کیت الایزای PSA موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است. PSA موجود درنمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که دارای PSA است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس به هرچاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور مستقیم با غلظت PSA در نمونه ها متناسب است. استانداردهای PSA با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت PSA، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.

 

معرف ها :

1- میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال موشی Anti-PSA پوشش داده شده اند.

2- کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-PSA) : یک ویال 12 میلی لیتری آماده مصرف.

3- استانداردها : 7 ویال یک میلی لیتری از استاندارد PSA با غلظت های 0، 5/0، 1، 5، 10، 20 و 40 نانوگرم در میلی لیتر (ng/ml) که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است.

4- سرم کنترل: یک ویال یک میلی لیتری آماده مصرف.

5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 25 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود.

6- محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتری محلول آماده مصرف

7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال.

 

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1- سمپلر  25 -100 µl

2- آب دیونیزه

3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4- انکوباتور 1 ± 37 درجه سانتی گراد

5- کاغذ جاذب رطوبت

 

نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان :

1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند.

2- از تماس محلول متوقف کننده واکنش (1N H2SO4) با پوست خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید.

3- از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید.

4- درب ظروف را پس از استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید.

5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند.

6- کیت های باز نشده پس از تحویل باید در دمای 8-2 درجه سانتی گراد (یخچال) نگه داری شوند. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه ماده جاذب رطوبت نگه داری شود. کیت باید تا تاریخ انقضا استفاده شود (یکسال از زمان تولید). برای اطلاع از تاریخ انقضا به برچسب کیت مراجعه شود.

7- کیت های باز شده حداقل به مدت 4 ماه پایدار خواهد ماند، اگر در شرایط توصیه شده در بالا نگهداری شود.

8- توصیه می شود که بیشتر از 32 چاهک در هر مرحله کاری استفاده نشود. اگر پی پت به صورت دستی انجام می گیرد، پی پت کردن همه استانداردها، نمونه ها ، کنترل ها باید در 5 دقیقه تمام شود. برای پی پت کردن کل پلیت 96 تستی باید از پی پت اتوماتیک استفاده شود.

9- فرایند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می شود.

 

تهیه و جمع آوری نمونه :

1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند.

2- نمونه ها را می توان برای دو روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد.

4- در مواردی که مقدار PSA نمونه بیش از 40 ng/ml باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نمائید.

 

آماده سازی معرف ها :

1- کلیه معرف ها را به دمای اتاق برسانید. قبل از استفاده آنها را به آرامی کاملا سر و ته نمائید.

2- برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمائید. محلول شستشو در دمای اتاق به مدت 2 ماه پایدار است .

 

روش انجام آزمایش :

1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، سرم کنترل و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده آبگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید.

2- lµ 25 از استانداردها، سرم کنترل و نمونه ها به چاهک مورد نظر اضافه کنید.

3- lµ 100 از کونژوگه آنزیمی به تمام چاهک ها اضافه کنید.

4- پلیت را بمدت 30 ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک ها خوب مخلوط شوند (در این مرحله مخلوط کردن کامل بسیار مهم است). سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پوشانده و پلیت را بمدت یک ساعت در درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد انکوبه کنید.

5- محتویات چاهک ها را خالی کرده و چاهک ها را 5 بار با 300 میکرولیتر بافر شستشوی آماده مصرف بشوئید. برای شستشوی چاهک ها، ابتدا 300 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید، سپس چاهک ها را وارونه کرده و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو، با ضربات ملایم بر روی کاغذ جاذب تمامی مایع موجود در چاهک ها را تخلیه نمائید.

6- 100 میکرولیتر از سوبسترای آماده مصرف به تمامی چاهک ها اضافه کنید و آنها را بمدت 20 دقیقه بدون تکان دادن، در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمائید.

7- 100 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همه چاهک ها اضافه کنید. مدت 15 ثانیه مخلوط شود .خیلی مهم است تا مطمئن شوید رنگ آبی کاملاً به رنگ زرد تغییر پیدا کرده است. سپس جذب نور هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الایزا ریدر قرائت نمائید (در صورت امکان از طول 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید). سنجش جذب نوری باید حداکثر تا 30 دقیقه پس از اتمام آزمایش انجام شود.

 

محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) برروی کاغذ میلی متری، منحنی استانداردی رسم کنید.

2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.

3- با استفاده از کامپیوتر این محاسبات ساده خواهد شد.

 

راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها بعنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.

 

OD PSA Con. (ng/ml) No.
0.022 0 1
0.17 0.5 2
0.34 1 3
1.19 5 4
1.94 10 5
2.50 20 6
2.90 40 7

 

مقادیر طبیعی

هر آزمایشگاه باید دامنه طبیعی را برای خود به دست آورد. این مقادیر فقط برای راهنمایی داده شده است.

 

مردان طبیعی کمتر یا مساوی 4 نانوگرم در میلی لیتر

 

خصوصیات کیت:

1- حساسیت آنالیتیکال (حد تشخیص) : برای تعیین حد تشخیص 20 مرتبه استاندارد صفر آزمایش شد. حد تشخیص از 2 انحراف معیار (SD) بالاتر از میانگین جذب در غلظت صفر بدست آمد. حد تشخیص برای این کیت  ng/ml 0.15 بدست آمد.

2- ویژگی: واکنش متقاطع آنتی بادی های مونوکلونال مورد استفاده در این آزمایش برای سایر پروتئین ها بسیار پائین بدست آمد.

3- دقت : برای محاسبه میزان دقت در یک روز و روزهای مختلف، آزمایش بر روی 4 نمونه سرم 15 بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

 

ضریب تغییرات در روز

نمونه سرم دفعات تکرار میانگین (ng/ml) انحراف معیار ضریب تغییرات (CV)
1 15 1.25 0.11 8.46
2 15 3.6 0.28 7.61
3 15 9.33 0.58 6.22
4 15 29.37 1.57 5.31

 

ضریب تغییرات در روزهای مختلف

نمونه سرم دفعات تکرار میانگین (ng/ml) انحراف معیار ضریب تغییرات (CV)
1 15 1.29 0.14 11.11
2 15 3.69 0.36 9.77
3 15 10.01 0.77 7.74
4 15 31.03 2.32 7.47

 

 

4- خطی بودن : سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت های 1:2، 1:4 و 1:8 رقیق شدند. سپس غلظت PSA در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

 

نمونه سرمی غلظت اولیه (ng/ml) درصد بازیابی
1:2 1:4 1:8
1 18.4 108 110 110
2 23.8 106 104 106
3 35.4 96 104 109

 

5- اثر هوک : اثر هوک تا غلظت ng/ml4000 ظاهر نمی شود.

 

محدودیت ها:

نتایج قابل قبول و تکرارپذیر زمانی حاصل خواهد شد که روش کار با درک کامل دستورالعمل موجود در کیت و مهارت های عملی خوب انجام گیرد.

کنترل کیفی:

عملکرد آزمایشگاهی خوب مستلزم این است که در هر سری کاری همراه با هر منحنی استاندارد نمونه های کنترل کیفی نیز برای تایید شاخص های اجرایی سنجش، آنالیز شوند. برای تضمین شاخص های اجرایی صحیح و برای تعیین مقادیر میانگین و دامنه های قابل قبول تعداد نمونه های کنترلی که آنالیز می شوند باید از لحاظ آماری معنی دار باشند.

برای دانلود PDF بروشور اینجا کلیک کنید

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Elisa Kit – PSA 48 Test”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *